top of page

Využívejte umělou inteligenci pro obchodní úspěch: Proč je ChatGPT vaší tajnou zbraní?

Tento víkend jsem se na jedné sportovní akci setkal s manažerem středně velké společnosti a jak to tak se mnou chodí, v rámci diskuze jsem se zeptal, jak se snaží využít generativní AI LLM modely (dále jen GPT) pro svůj byznys. Odpověď mě trochu zaskočila, neboť mi Pavel, tak se ten známí jmenuje, odpověděl, že sám zkoušel využít konkrétně ChatGPT při návrhu marketingové akce a že výsledky mu přijdou takové nijaké, plytké. Po dalším vysvětlení toho jak se ptal, jsem pochopil, že problém je ve způsobu komunikace s modelem a to mě vedlo k napsání tohoto blogu, jako pokračování mých předešlých článků na toto téma.


Vzpomněl jsem si na takové české přísloví, jehož význam bych trochu parafrázoval: "Jak se GPT modelu zeptáš, takovou dostaneš odpověď." Sestavení správného prompt, tedy dotazu, je klíčové pro jeho odpovídající a pro nás uspokojující reakci. Nejprve bych doporučil komunikovat s jakýmkoli modelem anglicky. Z vlastní zkušenosti vím, že pak jsou výsledky nejlepší. Modely byly vytrénovány primárně na anglických textech a přestože např. ChatGPT zvládá komunikaci v češtině nadmíru dobře, pro byznys bych ho ale v češtině nepoužil. Máme přeci služby jako DeepL, nebo také naše děti, do jejichž vzdělání jsme nainvestovali a kteří nám s jazykem pomohou, když se v angličtině necítíme dost silní :-).


Dále bych zmínil, že se budu dále věnovat pouze využití ChatGPT a to z mnoha důvodů. Zaprvé, mám s ním nejlepší zkušenost a za druhé, Bard od Google není "jednoduše" v ČR dostupný a za třetí, nepoužívám žádné produkty Microsoft a tudíž ani prohlížeč Edge s integrovaným GPT.


Jak jsem již zmínil v úvodu, dobrý prompt je základem úspěchu. Představte si, že GPT je osoba, osoba se vzděláním a kompetencí, kterou potřebujete. Když chcete řešit chytlavý headline nebo copy pro inzerát, je to marketingový guru, když chcete navrhnout řešení z oblasti financí, je to finanční expert. A právě takto s ním musíte komunikovat. Hlavně s ním nepracujte jako s vyhledávačem. Připravil jsem jednoduchý příklad. Mám malou IT firmu, v krajském městě a mým hlavním byznysem je servis IT v menších, středních firmách a také se snažím prodat HW včetně síťových technologií. Samozřejmě instaluji také různý SW, prodávám POS nebo postavím WiFi síť atd. Chtěl bych byznys expandovat a chci se pobavit na téma, jak to udělat. Níže je uveden jeden z možných prompt, v angličtině:


"Act if you are owner of small IT company that provides mainly support of IT infrastructure for small and midd size companies together with selling HW and network equipment. Propose unorthodox methods how to expand business and get new clients when you are limited to serve quite small geographical region of city of 100000 inhabitants."


Jak vidíte, prompt začínám výrazem Act if you are...., tedy jednej jako by jsi byl.....To je velmi důležité. GPT začne "přemýšlet" jako ta osoba, co potřebujete. Dále následuje popis vaší společnosti a problému, co chcete řešit. Na závěr musíte umístit jasný požadavek na řešení s využitím slov jako Propose, Generate atd.


Co jsme dostali jako výsledek:

 1. Host Technology Workshops: Organize free or low-cost technology workshops for local businesses and individuals. Teach them about emerging technologies, cybersecurity best practices, and other IT-related topics. By positioning yourself as an expert and providing value, you can attract potential clients who may require your services in the future.

 2. Collaborate with Non-Competing Businesses: Form partnerships with non-competing businesses in your area, such as marketing agencies or accounting firms. Offer to provide complimentary IT support or consultations to their clients in exchange for referrals. This cross-promotion can help expand your reach and gain access to a wider network of potential clients.

 3. Offer a Unique Guarantee: Differentiate yourself by offering an unorthodox guarantee, such as a "24-Hour IT Crisis Response" or "100% Money-Back Satisfaction Guarantee." By providing a level of assurance that goes beyond the industry norm, you can instill confidence in potential clients and stand out from your competitors.

 4. Create Local IT Networking Events: Organize local IT networking events where professionals, entrepreneurs, and business owners can gather to discuss technology trends and challenges. This not only establishes you as a thought leader in the community but also provides an opportunity to connect with potential clients who may be seeking IT infrastructure support.

 5. Utilize Social Media Creatively: Instead of simply promoting your services on social media, leverage platforms like Facebook, Twitter, and LinkedIn to share useful IT tips, industry insights, and success stories. Engage with your audience, answer their questions, and showcase your expertise. This approach can help build trust, establish your company as a go-to resource, and attract potential clients.

 6. Provide Pro Bono IT Support: Consider offering pro bono IT support to local nonprofit organizations, schools, or community centers. This not only allows you to contribute to a good cause but also helps raise awareness about your services within the community. Word-of-mouth referrals and positive publicity from such initiatives can lead to new client opportunities.

 7. Offer Unique Financing Options: Partner with local financial institutions or leasing companies to provide flexible financing options for your clients. This can make your services more accessible to small and medium-sized businesses who may have budget constraints. Offering creative financing arrangements can set you apart from competitors and attract clients who might otherwise hesitate to invest in IT infrastructure support.

V podstatě žádný z těch sedmi navržených bodů není špatný a minimálně dva - tři jsou hodné pozornosti. Co s tím tedy dál? Vyberu si první bod, co mi přijde zajímavý a zeptám se dál ve stejném vlákně na jeho rozpracování. Použiji výrazy jako Elaborate, Expand idea apod.

"Elaborate more possible topics for workshops, consider size of potential clients"


A jaké dostanu odpovědi:

 1. Cybersecurity for Small Businesses: Provide insights on common cybersecurity threats, best practices for securing networks and data, and tips for creating a strong security culture within a small business.

 2. Cloud Computing and Collaboration Tools: Introduce the benefits of cloud computing, discuss popular collaboration tools like Google Workspace or Microsoft 365, and demonstrate how businesses can leverage these technologies to improve productivity and efficiency.

 3. IT Infrastructure Planning for Growing Businesses: Guide businesses on scaling their IT infrastructure to accommodate growth, including topics like server virtualization, network scalability, and storage solutions.

 4. Data Backup and Disaster Recovery Strategies: Highlight the importance of data backup and disaster recovery planning, and educate businesses on different backup solutions, data redundancy methods, and recovery procedures to minimize downtime and data loss.

 5. Introduction to Business Intelligence and Analytics: Explain the value of data-driven decision-making and provide an overview of business intelligence tools and techniques that can help businesses gain insights from their data.

 6. IT Budgeting and Cost Optimization: Offer practical advice on how businesses can optimize their IT spending, manage IT budgets effectively, and make cost-conscious decisions when investing in technology solutions.

 7. IT for Remote Work: With the rise of remote work, provide guidance on setting up secure remote access, managing virtual teams, and leveraging collaboration tools to ensure seamless productivity.

 8. Building a Scalable Network Infrastructure: Discuss network design principles, network security considerations, and network management tools to help businesses build reliable and scalable networks that can support their growth.

 9. IT Compliance and Data Privacy: Educate businesses on relevant regulations, such as GDPR or HIPAA, and provide guidance on implementing compliant IT systems, securing sensitive data, and managing data privacy concerns.

 10. Emerging Technologies and Their Business Applications: Explore emerging technologies such as artificial intelligence, Internet of Things (IoT), or blockchain, and discuss how these innovations can be leveraged to gain a competitive edge in the market.

Jak znovu vidíte, řada velmi zajímavých témat. Samozřejmě záleží na našich kompetencích, ale většina bodů není vůbec mimo. Tato témata lze využít pro upselling u stávajících klientů nebo po řádné přípravě zorganizovat navržené workshopy pro lokální byznys.


A tak bychom mohli pokračovat dál, buď začít rozvádět další téma, nebo cizelovat to stávající. Co když ale nejsem spokojen s výsledkem nebo tam vidím nějakou faktickou chybu. Na to je potřeba model upozornit, všechny GPT modely se dopouští věcných chyb. Model se vám omluví, opravdu, a přijde s novou sadou návrhů. Věcné, faktografické věci doporučuji opravovat mimo model.


Co jsem touto ukázkou chtěl dokázat. Zásadní věc. Neexistuje téma, které byste s ChatGPT nemohli diskutovat a nedostali při správných dotazech velmi rozumné odpovědi. Tím nechci říci, že s k těmto odpovědím nejste schopni dopracovat také jiným způsobem, ale je potřeba zvážit efektivitu této práce. Mě celé to zeptání se, včetně vygenerování odpovědí od ChatGPT a jejich přečtení zabralo 2 minuty 50 sekund. Když si pohrajete s jazykem, tak to bude třeba 10 minut. Když něco takového budu chtít vymyslet sám a to nezastírám, jsem byznys konzultant, takže bych měl být rychlejší než průměr, zabere mi to min. 2h? To je zásadní, řádový rozdíl v efektivitě vaší práce. A nyní si představte, že máte firmu s deseti kancelářskými zaměstnanci a každý zvýší svoji produktivitu o 15-20% jenom tím, že se naučí používat nástroj, který je téměř zadarmo. Tedy když nebudete počítat, že účet s modelem ChatGPT 4.0 stojí 20 USD měsíčně.


Co je podstatné, toto zvýšení produktivity vám umožní při stejných výnosech generovat vyšší zisk, tedy když provedete optimalizaci na straně zaměstnanců. Stejně tak při stejných mzdových nákladech jste schopni vygenerovat více práce, co prodáte za více peněz. Můžete si dovolit přitáhnout lepší zaměstnance, protože je budete moci lépe zaplatit, což se opět projeví na vašem konkurenčním postavení. Pamatujte si, když tyto nástroje nezačnete používat vy, vaše konkurence jistě ano.


Navíc a to je také důležité, ChatGPT si vaše komunikace pamatuje, tudíž je nesmysl vždy začínat nové vlákno, ale naopak navazovat na již existující komunikace. Znám lidi, kteří mají ChatGPT jako asistentku, která jim vede dost nabitou agendu nebo jako osobního fitness trenéra, který jim sestavuje cvičení a jídelníček na každý týden, děti mají učitele angličtiny, který s nimi probírá jazykové úkazy nebo zkouší z významu slov. Možnosti nemají téměř limit.


Jako u všeho v životě, je také zde, něco za něco. V tomto případě se jedná o využití vašich dat k dalším tréninkům a vylepšením modelu. Je proto třeba si dobře rozmyslet, jaké údaje používáte. Zvláště pokud jde o údaje vašich klientů, které máte třeba pod NDA. Nejste li však military contractor nebo neděláte na vývoji nového převratného léku, varianty zneužití dat bych se neobával. OpenAI, tedy firma provozující ChatGPT navíc nabízí možnost opt out z využití a ukládání vašich dat, stačí v Settings v záložce Data Controls vypnout Chat History & Training. Upozorňuji ale, že když to uděláte, nebudete pak mít dostupnou historii vašich konverzací.


V případě, že budete chtít ve vaší společnosti poradit s tím, jak systematicky tyto nové nástroje využít, neváhejte nás kontaktovat.

43 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page