top of page
Creative Process Development

Unlocking Your Business Potential with Our Expertise

Náš tým profesionálů vám pomůže uvolnit nevyužitý potenciál vašeho podnikání. Pod naším vedením můžete objevit nové příležitosti a posunout své podnikatelské úsilí na vyšší úroveň.

Pomáháme firmám modernizovat jejich podnikání a zlepšovat zisk pomocí nejmodernějších IT technologií. Úzce spolupracujeme s našimi klienty na identifikaci příležitostí pro růst založený na využití technologií a poskytujeme odborné poradenství v oblastech, jako je digitální transformace, umělá inteligence, blockchain, cloud computing, automatizace a analýza dat. Zaměřujeme se na návrh použitelných a praktických řešení a snažíme se našim klientům zajistit úspěch v dnešním rychle se vyvíjejícím technologickém světě.​

Co nabízíme

Naše služby jsou postaveny na více jak dvaceti letech zkušeností v oblasti poradenství se zaváděním informačních technologií v mnoha odvětvích. Rozumíme dobře klientovu byznysu a v kombinaci se znalostí IT trendů současnosti dokážeme posoudit, které nové technologie mu mohou přinést významnou konkurenční výhodu. Tuto výhodu je pak schopen kapitalizovat. A co je klíčové? Žádné technologie sami nedodáváme, netlačíme tak klienta směrem, který vyhovuje především nám. Naše poradenství je technologicky neutrální. Naše odměna je závislá na klientovu úspěchu.  Poradenství stojí na třech pilířích:

Businessman analyze and visualize comple

Evaluační analýza

Posouzení stávajícího stavu & návrh řešení

Evaluační analýza je klíčovým prvkem naší práce pro plné využití potenciálu IT technologií. Analýza nám umožňuje získat komplexní přehled o současném stavu IT systémů a identifikovat oblasti, ve kterých klient může těžit z efektivnějšího využití existujícího technologického ekosystému.

Analýza současného stavu začíná detailním mapováním všech aspektů nasazení a využití stávajících IT systémů ve firmě klienta. Tímto způsobem získáváme jasné a konkrétní informace o tom, jak jsou tyto systémy podporují core a obslužné procesy, jaký mají vliv na výkonnostní ukazatele a jaký potenciál skýtají pro optimalizaci podnikových operací.

Dalším klíčovým krokem v naší evaluační analýze je analýza kontextu klientova byznysu. Toto je zásadní, protože IT technologie nemají smysl samy o sobě, ale musí být úzce spojeny s cíli a strategií firmy. Proto rozpracováváme ty oblasti, ve kterých má smysl uvažovat o využití nových IT technologií, aby klient dosáhl svých obchodních cílů. Na základě této analýzy můžeme navrhnout konkrétní řešení a technologické inovace, které budou přesně odpovídat potřebám a příležitostem klienta.

Pro zvýšení dynamiky interakce mezi klientem a konzultantem jsme vyvinuli vlastní metodiku, která nám umožňuje efektivně komunikovat, spolupracovat a dosahovat optimálních výsledků. Tato metodika zahrnuje jasně definované kroky, pravidelné aktualizace a průběžnou zpětnou vazbu, abychom byli vždy v souladu s cíli klienta a mohli rychle reagovat na změny a nové příležitosti v oblasti IT technologií.

Celkově je evaluační analýza klíčovým nástrojem, který nám umožňuje pomoci našim klientům plně využít potenciál IT technologií pro růst a inovaci jejich podnikání. Naše přístupy a metodiky jsou navrženy tak, aby byly konkrétní, efektivní a přizpůsobitelné potřebám každého klienta, a to vždy s cílem dosáhnout optimálních výsledků a posílit jejich konkurenční výhodu na trhu.

business, people, teamwork and planning

Firemní strategie

Získejte konkurenční výhodu

Díky našim mnohaletým zkušenostem v oblasti management consultingu jsme schopni pro naše klienty provádět transformaci výstupů z evaluační analýzy přímo do firemní strategie. To znamená, že naše práce nekončí pouze u sběru informací a analýzy současného stavu klienta, ale přecházíme i k vytváření konkrétních strategických směrů.

Výstupem z této transformace je upravená firemní strategie, která již plně reflektuje možnosti využití moderních technologických trendů. Řešíme, jak může klient těžit z inovativních technologií, jako jsou AI LLM modely typu ChatGPT, a jak je začlenit do svých strategických cílů. Strategie je navržena tak, aby byla konkrétní, realistická a proveditelná, a vždy zohledňují specifické potřeby a příležitosti klienta.

Ale nekončíme pouze u vytvoření strategie. Jsme také schopni pomoci s rozpracováním této strategie do konkrétních akčních plánů. Chápeme, že strategie nesmí zůstat jen na papíře, ale musí být realizována a převedena do konkrétního jednání. Proto spolupracujeme s klienty na identifikaci konkrétních kroků, které je třeba podniknout, a na vytvoření plánů a harmonogramů pro dosažení strategických cílů.

Naše služby v oblasti tvorby firemní strategie jsou navrženy tak, aby našim klientům pomohly dosáhnout dlouhodobého růstu a konkurenční výhody na trhu. Jsme připraveni pracovat ruku v ruce s našimi klienty, abychom společně dosáhli úspěchu a přinesli reálnou hodnotu prostřednictvím efektivního využití IT technologií a strategického plánování.

Image by Ben Kolde

Vývoj nových produktů

Jednodušší život, díky promyšlenému designu

Našim klientům nabízíme výjimečné poradenství při procesu vytváření nových inovativních produktů a služeb, které využívají moderní IT technologie. Tyto produkty a služby jsou často klíčem k získání konkurenční výhody na trhu a zvýšení tržeb. Naše služby v oblasti designu produktů jsou založeny na osvědčených metodikách, které zahrnují Design Thinking, Contextmapping, Mind Mapping a Client Journey, což nám umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků.

Při našem designovém procesu klademe vždy enormní důraz na lidský faktor s tzv. Human-Centered Design přístupem, což znamená, že nejprve pečlivě zkoumáme potřeby a perspektivy uživatelů pomocí metod jako Contextmapping a Mind Mapping. Tím zajistíme, že navrhované produkty budou skutečně vyhovovat potřebám klientovy cílové skupiny.

Contextmapping je klíčovou metodikou, kterou využíváme. Tato metoda využívá skutečnost, že nejlepší expert na to, jak danou činnost děláme, je právě ten, kdo ji vykonává - člověk sám. Pomocí Contextmappingu detailně mapujeme jak lidé pracují v rámci sledovaného procesu. Průběh mapování poskytuje podrobný pohled nejen na samotnou činnost, ale také na její kontext, interakce s ostatními lidmi a identifikuje oblasti, které mohou vyvolávat nepříjemné pocity nebo dokonce negativní emoce. Tato metoda nám umožňuje získat hlubší pochopení kontextu, ve kterém bude produkt nebo služba používána. 

Mind Mapping je metodikou vizualizující všechny relevantní aspekty a ideje mající vliv při návrhu nového výrobku nebo služby kolem centrálního tématu, což je většinou nějaká konkrétní lidská činnost. Zvažují se nejen měřitelné parametry, ale také emoce nebo sociální interakce. Vizualizace navíc umožňuje všechny tyto prvky ukázat tak, jak spolu souvisí navzájem.

Naši klienti mohou očekávat, že nejen navrhneme požadované parametry a vlastnosti, které nový produkt musí mít, ale také pomůžeme zpracovat Business Case s detailní evaluací všech tvrdých dat. Tato evaluace zahrnuje analýzu nákladů, přínosů a tržního potenciálu navrženého produktu, což umožňuje našim klientům provádět kvalifikovaná rozhodnutí o dalším postupu.

Celkově naše služby v oblasti designu produktů jsou komplexní a zahrnují nejen kreativní myšlení a inovativní postupy, ale také analýzu dat a ekonomický rozměr, aby klienti mohli přinést na trh produkty a služby, které jsou nejen atraktivní a užitečné, ale také konkurenceschopné a tím ziskové.

bottom of page