top of page
Creative Process Development

Unlocking Your Business Potential with Our Expertise

Náš tým profesionálů vám pomůže uvolnit nevyužitý potenciál vašeho podnikání. Pod naším vedením můžete objevit nové příležitosti a posunout své podnikatelské úsilí na vyšší úroveň. Pomáháme firmám modernizovat jejich podnikání a zvyšovat zisk pomocí nejmodernějších IT technologií. Úzce spolupracujeme s našimi klienty na identifikaci příležitostí pro růst založený na využití technologií a poskytujeme odborné poradenství v oblastech, jako je digitální transformace, manažerské poradenství a poradenství pří vývoji nových produktů. Zaměřujeme se na návrh použitelných a praktických řešení a snažíme se našim klientům zajistit úspěch v dnešním rychle se vyvíjejícím technologickém světě.​

Co nabízíme

Naše služby jsou postaveny na více jak dvaceti letech zkušeností v oblasti poradenství se zaváděním informačních technologií v mnoha odvětvích. Rozumíme dobře klientovu businessu a v kombinaci se znalostí IT trendů současnosti dokážeme posoudit, které nové technologie mu mohou přinést významnou konkurenční výhodu. Tuto výhodu je pak schopen proměnit ve vyšší zisk. A co je klíčové? Žádné technologie sami nedodáváme, netlačíme tak klienta směrem, který vyhovuje především nám. Naše poradenství je technologicky neutrální, odměna je závislá na klientovu úspěchu.  Naše poradenství stojí na třech pilířích:

Manažerské poradenství

 Firemní strategie pro inovace

Naše služby začínají evaluační fází, kde hloubkově analyzujeme stávající fungování vaší společnosti. Tento krok je zásadní pro porozumění vašemu současnému business modelu, vašim silným stránkám, slabým místům, příležitostem a hrozbám. Následuje fáze posouzení, kde se zaměřujeme na identifikaci možností, jak může být váš stávající business model optimalizován. Využíváme naší znalosti příslušného odvětví, abychom zajistili, že navrhované změny jsou relevantní a realizovatelné. Naše návrhy zahrnují nejen současné tržní trendy a konkurenční prostředí, ale také interní zdroje, kompetence a kapacity vaší společnosti. Důležitou součástí našeho přístupu je věnování se novým strategickým iniciativám, které mají potenciál přinést hodnotu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Naším cílem je nejen reagovat na aktuální tržní výzvy, ale také předvídat budoucí trendy a připravit vaši společnost na nadcházející změny. K dosažení těchto cílů využíváme framework Three Box Solution od profesora Tuck School of Business, Vijay Govindarajana. Tato metodologie je založena na rovnováze mezi rozvojem současného business modelu (Box 1), selektivním opouštěním zastaralých kompetencí (Box 2) a inovačními iniciativami pro budoucí růst (Box 3). Tento vyvážený přístup zajišťuje, že strategie, kterou pro vás navrhneme, bude udržitelná a schopná adaptace na měnící se tržní podmínky. V naší práci klademe důraz na transparentní komunikaci s klienty, neustálé sledování a hodnocení implementovaných strategií a pružnou adaptaci na nově vznikající situace. Naším závazkem je poskytovat služby, které nejen splní vaše aktuální potřeby, ale také připraví vaši firmu na budoucí výzvy a příležitosti. Naše služby v oblasti redesignu firemní strategie jsou více než jen poradenství, je to partnerství na cestě k dosažení vašeho dlouhodobého úspěchu.

Analýza dat klienta

Digitální transformace

Transformujte, adaptujte, prosperujte

Díky našim mnohaletým zkušenostem v oblasti management consultingu jsme schopni pro naše klienty provádět transformaci výstupů z evaluační analýzy přímo do firemní strategie. To znamená, že naše práce nekončí pouze u sběru informací a analýzy současného stavu klienta, ale přecházíme i k vytváření konkrétních strategických směrů. Výstupem z této transformace je upravená firemní strategie, která již plně reflektuje možnosti využití moderních technologických trendů. Řešíme, jak může klient těžit z inovativních technologií, jako jsou generativní umělá inteligence, a jak je začlenit do svých strategických cílů. Strategie je navržena tak, aby byla konkrétní, realistická a proveditelná, a vždy zohledňují specifické potřeby a příležitosti klienta. Ale nekončíme pouze u vytvoření strategie. Jsme také schopni pomoci s rozpracováním této strategie do konkrétních akčních plánů. Chápeme, že strategie nesmí zůstat jen na papíře, ale musí být realizována a převedena do konkrétního jednání. Proto spolupracujeme s klienty na identifikaci konkrétních kroků, které je třeba podniknout, a na vytvoření plánů a harmonogramů pro dosažení strategických cílů digitální transformace. Naše služby v oblasti digitální transformace jsou navrženy tak, aby našim klientům pomohly dosáhnout dlouhodobého růstu a konkurenční výhody na trhu. Jsme připraveni pracovat ruku v ruce s našimi klienty, abychom společně dosáhli úspěchu a přinesli reálnou hodnotu prostřednictvím efektivního využití IT technologií a strategického plánování.

Diskuze s klientem nad strategií

Vývoj nových produktů

Tvořte jednodušší život, díky promyšlenému designu

Našim klientům nabízíme výjimečné poradenství při procesu vytváření nových inovativních produktů a služeb, které využívají moderní IT technologie. Tyto produkty a služby jsou často klíčem k získání konkurenční výhody na trhu a zvýšení tržeb. Vyvinuli jsme vlastní framework Digital Innovation 360, kdy design digitálních produktů stavíme na holistickém, 360 stupňovém přístupu. Uprostřed našeho snažení je vždy člověk-uživatel. Vycházíme z nejnovějších poznatků v oblasti produktového designu a digitálních inovací, stavíme na metodách Human-Centered Design, User Experience a Client Experience a Design Thinking. Při designovém procesu klademe vždy enormní důraz na lidský faktor. Znamená to, že nejprve pečlivě zkoumáme potřeby a perspektivy uživatelů pomocí metod jako Contextmapping a Mind Mapping. Tím zajistíme, že navrhované produkty budou skutečně zlepšovat požadovanou činnost klientů v cílovém segmentu. Contextmapping je klíčovou metodou, kterou využíváme. Tato metoda využívá skutečnost, že nejlepší expert na to, jak danou činnost děláme, je právě ten, kdo ji vykonává - člověk sám. Pomocí Contextmappingu detailně mapujeme jak lidé pracují v rámci sledované činnosti. Průběh mapování poskytuje podrobný pohled nejen na samotnou činnost, ale také na její kontext, interakce s ostatními lidmi a identifikuje oblasti, které mohou vyvolávat nepříjemné pocity nebo dokonce negativní emoce. Tato metoda nám umožňuje získat hlubší pochopení kontextu, ve kterém bude produkt nebo služba používána. Mind Mapping je metodou vizualizující všechny relevantní aspekty a ideje mající vliv při návrhu nového výrobku nebo služby kolem centrálního tématu, což je nějaká konkrétní lidská činnost. Zvažují se nejen měřitelné parametry, ale také pocity, nálady nebo sociální interakce. Vizualizace navíc umožňuje všechny tyto prvky ukázat tak, jak spolu souvisí navzájem.Naši klienti mohou očekávat, že nejen navrhneme požadované parametry a vlastnosti, které nový produkt musí mít, ale také pomůžeme zpracovat Business Case s detailní evaluací všech tvrdých dat. Tato evaluace zahrnuje analýzu nákladů, přínosů a tržního potenciálu navrženého produktu, což umožňuje našim klientům provádět kvalifikovaná rozhodnutí o dalším postupu. Celkově naše služby v oblasti designu produktů jsou komplexní a zahrnují nejen kreativní myšlení a inovativní postupy, ale také analýzu dat a ekonomický rozměr, aby klienti mohli přinést na trh produkty a služby, které jsou nejen atraktivní a užitečné, ale také konkurenceschopné a tím ziskové.

Digital Innovation 360 framework

Klíčové benefity pro klienty

  • Zajistíme jednotnou uživatelskou zkušenost napříč všemi fázemi designového cyklu, od počátečního výzkumu a byznys analýzy až po tvorbu prototypu (UX/UI) a uživatelské testování finálního produktu.

  • Zajistíme vyšší hodnotu vašeho produktu pro uživatele, což vám v důsledku přinese vyšší zisk, díky komplexnímu pochopení jeho problémů.

  • S námi dosáhnete vyšší rychlosti a lepší připravenosti designové fáze. Po uživatelském výzkumu představíme první prototyp během 2-3 dnů.

  • Minimalizujeme vám náklady na vývoj první verze produktu (minimum viable product). Připravíme přesné požadavky na vlastnosti produktu s rozdělením, co je nezbytné a co může být součástí budoucího rozvoje.

  • S námi se vyhnete velmi drahým slepým uličkám, ne každá idea vede k úspěšnému produktu a skvělý nápad bude úspěšný, jen když přinese lidem skutečné zjednodušení práce.

  • Navrhneme produkt do 3 týdnů - zapojíte li do designového procesu vašeho koncového zákazníka, využijeme metodiku Design Thinking s agile přístupem a doručíme vše v neuvěřitelném čase.  Tento přístup je ideální pro B2B řešení.

bottom of page