top of page

Digital Innovation 360 framework

aby vaše digitální inovace zjednodušily lidem život

Co jsme vám schopni přinést

 • Máte nápad na nový digitální produkt, který by měl zlepšit svět?

 • Chcete svou aplikací inovovat business model svých klientů?

Náš framework

 • Design digitálních produktů stavíme na holistickém, 360 stupňovém přístupu. V centru našeho snažení je vždy člověk-uživatel.

 • Vycházíme z nejnovějších poznatků v oblasti produktového designu a digitálních inovací, stavíme na metodách Human-Centered Design, User Experience/Client Experience a Design Thinking.

struktura.jpeg

Klíčové benefity

 • Zajistíme jednotnou uživatelskou zkušenost napříč všemi fázemi designového cyklu, od počátečního výzkumu a byznys analýzy až po tvorbu prototypu (UX/UI) a uživatelské testování finálního produktu.

 • Zajistíme vyšší hodnotu vašeho produktu pro uživatele, což vám v důsledku přinese vyšší zisk, díky komplexnímu pochopení jeho problémů.

 • S námi dosáhnete vyšší rychlosti a lepší připravenosti designové fáze. Po uživatelském výzkumu představíme první prototyp během 2-3 dnů.

 • Minimalizujeme vám náklady na vývoj první verze produktu (minimum viable product). Připravíme přesné požadavky na vlastnosti produktu s rozdělením, co je nezbytné a co může být součástí budoucího rozvoje.

 • S námi se vyhnete velmi drahým slepým uličkám, ne každá idea vede k úspěšnému produktu a skvělý nápad bude úspěšný, jen když přinese lidem skutečné zjednodušení práce.

 • Navrhneme produkt do 3 týdnů - zapojíte li do designového procesu vašeho koncového zákazníka, využijeme metodiku Design Thinking s agile přístupem a doručíme vše v neuvěřitelném čase.  Tento přístup je ideální pro B2B řešení.

Detailní popis služeb a výstupů

Výzkum

 • Analýza trhu a segmentace – realizujeme analýzu trhu s cílem identifikovat správné cílové segmenty pro budoucí produkt a určit jejich velikost. Tento výzkum je nezbytný pro následné kvalitativní výzkumy, stejně jako vstup pro byznys analýzu.

 • Uživatelský výzkum – pomocí vhodných metod, nejčastěji Contextmapping, Mind Mapping a mapování sociálních interakcí, detailně popíšeme sledovanou činnost, tedy aktivitu, kterou chcete zamýšleným digitálním produktem zjednodušit. Výzkum se provádí formou interview s potřebným počtem osob z cílového segmentu. V případě nehomogenity subjektů, popíšeme příslušné Personas reprezentující jednotlivé archetypy uživatelů. Popíšeme detailně jakým způsobem činnost probíhá. Kvantifikujeme míru negativity (pocitů, nálad), kterou vyvolávají některé kroky zkoumané činnosti. Stejně tak kvantifikujeme další důležité parametry zkoumané činnosti, které v případě potřeby doplníme širším kvantitativním výzkumem. Určíme jaké části samotné činnosti jsou ideálním místem pro zlepšení, tzn. kde vzniká to, čemu říkáme v designové praxi problém. Na základě mapy sociální interakcí popíšeme, které další osoby mají vliv na sledovanou činnost, aby mělo význam o nich uvažovat pro design produktu. Výstupy jsou: Insights z jednotlivých rozhovorů včetně Mind maps a mapy sociálních interakcí, zobecněné Insights pro příslušný cílový trh.

 • Definice požadavků – na základě zjištěných dat z výzkumu vytvoříme následující výstupy: 1) Definice problému, 2) Kdo má problém, 3) Co je problémem, 4) Jaké jsou relevantní kontextové faktory tohoto problému, 5) Čemu je potřeba se při návrhu produktu vyhnout, 6) Co je při návrhu produktu přípustné a žádoucí a s jakými omezeními pracujeme. Definujeme Design Challenge a rozpracujeme Předběžné požadavky na nový produkt. Požadavky rozdělíme na absolutně nezbytné pro uvedení produktu na trh, tzv. minimum viable product a na požadavky na další rozvoj. Stanovíme jakou hodnotu má pro zákazníka přínos spojený s produktem a tím jaké musí být cenové parametry navrhovaného produktu. Připravíme návrh KPI pro vyhodnocení přínosu produktu pro uživatele.

Design

 • Tvorba prototypu – ve společném týmu s vašimi analytiky a vývojáři společně připravíme návrh produktu, který bude pokrývat všechny definované požadavky. S využitím metodiky UX/CX pro tyto účely připravíme během 2-3 dnů první prototyp, který interně otestujeme a následně doladíme do konceptuálního prototypu. Interaktivní wireframe slouží k ověření logiky celého procesu a samotné přívětivosti finálního produktu. Doporučujeme spolu s návrhem produktu zpracovat základní Byznys analýzu, tedy simulaci budoucích výnosů a nákladů v čase, projekci cash-flow, cenový model, analýzu konkurence. Byznys analýza by měla být jedním ze vstupů pro rozhodnutí o vývoji aplikace.

 • Testování prototypu – připravíme testovací scénáře a budeme facilitovat vícekolové skupinové uživatelské testování prototypu. Testování je možné jak online, tak i fyzicky. V případě potřeby zrealizujeme testování individuální. Budeme testovat nejen samotný prototyp, ale také celý proces činnosti. Většinou se jedná o 2-3 testovací kola se zapracováním připomínek. Testování nám pomůže s reálným navnímáním potřeb koncových uživatelů. Připravíme podklady pro rozhodnutí, zda dává smysl na základě závěrů z této fáze pokračovat v samotném vývoji aplikace. Zjištěné poznatky reflektujeme v byznys analýze.

 • UX/UI design – Spolu s vývojovým týmem vytvoříme finálně nadesignovaný produkt s hotovým UI pro všechny platformy. Při návrhu UI klademe důraz na všechny drobné detaily. Vhodné písmo, pěkné tvary, správně využité barvy to vše nám pomáhá při tvorbě špičkového designu. Uživatelská zkušenost a použitelnost je zde zásadní. Všechny grafické prvky dáváme do jednotné knihovny, díky které udržujeme jednotnost finálního produktu.

Produkt

 • Budeme dohodnutou kapacitou participovat na vývojové fázi produktu až do vytvoření verze pro Evaluate Use. 

 • Připravíme scénáře pro Evaluate Use testování s testováním nejen samotné aplikace, ale celé činnosti. S vybranou skupinou uživatelů provedeme testování a změříme nastavená KPI.

struktura.jpeg

Začněme konzultací zdarma

Stačí vyplnit formulář

Děkujeme za zájem o naše služby

bottom of page